Informacja dla Akcjonariuszy

 

Sokołów Podlaski, dnia 22 lipca 2020 roku.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Telefony Podlaskie S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.  W związku z powyższym w dniu 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji, a moc prawną uzyskają wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy. Należy zwrócić uwagę, iż od 1 marca 2021 roku  za Akcjonariusza Spółki będzie uznany podmiot lub osoba wpisana do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną – Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie. Umowa ze wskazanym powyżej podmiotem została zawarta na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 roku.

W kontekście powyższego, Zarząd Spółki w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać bezpośrednio w siedzibie Spółki tj. ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi przez Spółkę albo drogą korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu akcji drogą korespondencyjną Spółka zaleca korzystanie z przesyłek rejestrowanych.

Ponadto w załączeniu został do Państwa przesłany dokument – Wzór zgody Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu. Proszę o uzupełnienie tego dokumentu i niezwłoczne złożenie w siedzibie Spółki.

 
Skip to content