INFORMACJA O ZMIANACH TREŚCI UMÓW I REGULAMINÓW OD 25 WRZEŚNIA 2023 R.

INFORMACJA o zmianie Umowy o świadczenie usług telefonicznych, Umowy o świadczenie usługi SOKOLNET oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. i Regulaminu świadczenia Usług SOKOLNET przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na konieczność dostosowania postanowień wzorców dokumentów abonenckich do wymogów prawa, w tym w szczególności do wymogów Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), zmianie ulegają wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Dostawcy usług.

— W skrócie:
wprowadzamy do regulaminów definicje nadużyć w komunikacji elektronicznej – CLI spoofingu, generowania sztucznego ruchu, dokonywania nieuprawnionej zmiany informacji adresowej oraz nieuprawnionego stosowania nazw zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, a także określamy konsekwencje stwierdzenia takich nadużyć ze strony Abonenta.

Wskazujemy, że powyższa zmiana wzorców stosowanych u Dostawcy usług stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej jako: „PT”). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa w dniu 10 listopada 2023 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, dlatego też w razie wypowiedzenia umowy w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 PT.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

Skip to content